1. Onze offertes zijn niet bindend voor KONOS Air bv en gelden als prijsindicatie.  Onze leveringstermijnen zijn niet bindend voor KONOS Air bv, en gelden enkel als aanduiding.  Er zal van Konos Air bv geen schadevergoeding kunnen gevorderd worden voor een vertraging in de levering.

2. De voorwaarden die in onze overeenkomsten met de klanten voorzien zijn, gelden, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst met de klant, slechts indien de levering plaatsvindt uiterlijk zes maanden na de bestelling.  Indien de levering niet kan plaatsvinden binnen deze termijn van zes maanden door toedoen van de klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant en een schadevergoeding te eisen van de klant.

3. Konos Air bv geeft 2 ( twee ) jaar garantie op de geleverde materialen, niet op uurlonen en verplaatsingskosten. Bij een ventilatie-installatie kan Konos Air bv na oplevering van een installatie met bijhorend inregelattest nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor slecht werkende installatie en daaruit voortvloeiende gevolgen, van welke aard ook.

4. Iedere klacht met betrekking tot een gebrek of een tekort aan geleverde koopwaar, dient gemeld te worden uiterlijk bij de levering van de koopwaar.  Andere klachten dienen gemeld te worden binnen de vijf dagen na de levering of installatie.  Wij zullen geen rekening houden met klachten die buiten deze termijn zijn geformuleerd.

5. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, die op de factuur wordt vermeld.  Wissels, postcheques of andere documenten ter incassering doen hieraan geen afbreuk.

6. In geval van niet-betaling van één factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om de betaling te eisen van alle op dit ogenblik openstaande vorderingen ten opzichte van deze klant.  In dit geval behouden wij ons tevens het recht voor om iedere bestelling te annuleren en ieder lopend contract met deze klant te ontbinden.

7. Ingeval een factuur wordt opgesteld voor één of meerdere leveringen, terwijl de volledige bestelling nog niet werd geleverd, kan de klant de betaling van deze factuur niet uitstellen tot de levering van de volledige bestelling.

8. Indien een factuur niet of niet volledig wordt betaald op de overeengekomen vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, nalatigheidsintresten verschuldigd zijn van 12 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van algehele betaling. 

9. Elke niet-betaling zal, bovenop de voormelde intresten, aanleiding geven tot een forfaitaire schade­vergoeding van 10 % op het openstaande bedrag, met een minimum van 250 €.  Deze forfaitaire schadevergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd.

10. De verkoper behoudt de volle eigendom van de verkochte koopwaar totdat de prijs – hoofdsom en toebehoren – daadwerkelijk volledig betaald is.  Vanaf de levering gaan alle risico’s, met inbegrip van toeval en overmacht, en de bewaring over op de klant. De wanbetaling van een van de vervallen bedragen kan leiden tot terugvordering van de koopwaar, die tot op de dag van de volledige betaling, worden beschouwd als zijnde in bewaring gegeven, waarbij de klant het risico draagt voor de schade die deze koopwaar om welke reden ook zou oplopen of veroorzaken.  Tot aan de volledige betaling van de koopwaar, kan de klant deze koopwaar niet verkopen of als garantie geven aan derden of er op enige andere wijze over beschikken, zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper.

11. Onze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle huidige en toekomstige betrekkingen van de klanten met KONOS Air bv.  De bedingen of voorwaarden die vermeld zijn op de commerciële documenten of in correspondentie van de klanten kunnen niet aan ons worden tegengeworpen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt een klant onze algemene voorwaarden.

12. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.  Alleen het Belgisch recht zal van toepassing zijn.